Privacyreglement

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor verzameld voor zorgverlening en voor doelmatig beheer en beleid;
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• Alle medewerkers binnen praktijk Ten Kate Kouwenhoven hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken.

Geheimhouding van uw (persoons)gegevens/ Verstrekking van uw (persoons)gegevens aan derden
Wij hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden en de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de behandelaar alleen met toestemming van de patiënt gegevens kan verstrekken aan bij­voorbeeld een medisch specialist, huisarts of bedrijfsarts.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt).
Wanneer de behandelaar in het kader van diagnostiek of behandeling informatie zou willen opvragen van voorgaande behandelaren of een medisch specialist gebeurt dan alleen na schriftelijke toestemming van de patiënt.

Aanlevering gegevens aan zorgverzekeraar en DIS
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen wordt uw afgeronde behandeling als DBC (Diagnose Behandel Combinatie) via een beveiligd systeem (Vecozo) aan de zorgverzekeraar aangeboden. De DBC bevat een psychiatrische diagnose en de daaraan gekoppelde behandelverrichtingen.
Daarnaast zijn wij verplicht alle uitgevoerde DBC’s per maand aan te leveren aan DIS (DBC Informatie Systeem). DIS is een landelijk informatie systeem ondergebracht bij de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) die deze gegevens beheert.
Er wordt gebruik gemaakt van de privacyverklaring als u als patiënt uw diagnose niet kenbaar wil maken aan de zorgverzekeraar/DIS.

error: Content is protected !!