Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Praktijk Ten Kate Kouwenhoven
R.J. ten Kate
Haerstraat 100A
7573 PA Oldenzaal
t. 0541 511 799
f. 0541 760 222
e. info@tkkpsychiatrie.nl
w. www.tkkpsychiatrie.nl
KvK 66950120
BIG-registraties 29021966701; 1902196676
Basisopleiding Geneeskunde
AGB praktijk 03095127
AGB persoonlijk 03029885

2. Werkzaam in
De gespecialiseerde-GGZ.

3. Aandachtsgebieden
Ernstige stemmingsproblemen, zoals depressie, angsten en manie
Persoonlijkheidsproblemen
Dwangstoornissen
Relatieproblemen, als eerdere behandelingen niet afdoende waren
Seksuele problemen
Ontwikkelingsstoornissen
Psychische problemen/stoornissen rondom de zwangerschap
Traumaverwerking, als eerdere behandelingen niet afdoende waren
Dissociatieve klachten.

4. Samenstelling van de praktijk
R.J. ten Kate, psychiater, BIG-registraties 29021966701 en 1902196676.

5. Professioneel netwerk
Het professionele netwerk bestaat uit:
Huisartsenpraktijken, collegapsychologen, -psychotherapeuten en -psychiaters, GGZ-instellingen en een intervisie- en waarneemgroep.

Meest frequente samenwerking met: 
P.H.M. de Wit, 39026013701
S. Schmitz-Kooij, 19047854501
M.H. Heutink, 09052090125
J.P. Honnef, 49911976425; 69911976416
A.E.J.G. Wiersma, 89024916301; 59024916316
E.S. Rinsma, 69023496801
A.B. Gaasbeek, 39065479301

Doel van het professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Diagnostiek en afstemming van de behandeling.

Bereikbaarheid buiten kantooruren en bij crisis:
Patiënten kunnen in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij mij persoonlijk terecht voor dringende noodzaak. Bij vakantie of ziekte regel ik dat er waarneming is door een vervangend psychiater uit de waarneemgroep, waar ik bij aangesloten ben.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:
Contracten met zorgverzekeraars zijn te vinden op de website: www.tkkpsychiatrie.nl

7. Behandeltarieven
De behandeltarieven en no show kosten zijn te vinden op de website.
https://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17109__Prestaties_en_tarieven_gespecialiseerde_ggz

8. Kwaliteitswaarborg
Mijn activiteiten om te voldoen aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
– Intervisie
– Visitatie
– Bij- en nascholing
– Het naleven van de beroepscode van mijn beroepsvereniging
http://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/beroepscode

9. Klachten- en geschillenregeling
Patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling in de eerste plaats terecht bij mij. Komen we er niet uit dan kan men zich wenden tot:
Secretaris Klachtencommissie Vereniging Kwaliteit Zelfstandige Psychiaters Oost-Nederland
De heer M.P.L. Jansen, arts
Het Ham 26
7232 GM Warnsveld

Klachtenregeling

Patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:
Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering via NVvP.
http://www.ggznederland.nl/actueel/onafhankelijke-geschilleninstantie-zorgcontractering

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten.
Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij een van de collega’s uit de waarneemgroep. Op de website wordt aangegeven wie de waarnemer is.

Contactgegevens vervangend behandelaar:
De waarnemer is bereikbaar via mijn secretariaat, die dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is via telefoonnummer 0610660958.
Er is een regeling van de overdracht vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

II. Het behandelproces

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Informatie over wachttijden zijn te vinden op de website.

Intake

12. Aanmelding en intake
Informatie over de procedure van aanmelden en intake zijn te vinden op de website.

Aanmelden

13. Diagnostiek
De diagnose, als leidraad voor de behandeling wordt door mij gesteld.

14. Behandeling
Nadat de diagnose is gesteld en besproken, wordt met u een behandelplan opgesteld.

Bij langer durende behandelingen (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

Middels evaluatiegesprekken, afhankelijk van de duur van de behandeling, volg ik samen met de patiënt het behandelproces. De voortgang wordt eveneens gevolgd m.b.v. ROM.

– Kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) is geüpload op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl
De mate van tevredenheid van mijn patiënten over de gang van zaken wordt gemeten met behulp van de CQI-k vragenlijst via de ROM.

15. Afsluiting/nazorg
Na afsluiting worden de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen met de patiënt (en eventueel zijn naasten) besproken.

De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.

Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

III. Omgang met patiëntgegevens

16. Omgang met patiëntgegevens:
Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet behandeling betrokken professionals.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

IV. Ondertekening

Naam: R.J. Ten Kate
Plaats: Oldenzaal
Datum: 28-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

error: Content is protected !!